Filosofové středověku a novověku


René Descartes (1596-1650)

·         Vzdělání v jezuitské koleji

·         Matematik

·         Cestoval po Evropě

·         20 let žil v Holandsku

·         Díla: „Rozprava o metodě“ hledal metodu pravého poznání

„Svět“ jeho první dílo které musel spálit, aby se vyhnul odsouzení

„Meditace o první filosofii“ dokazuje boží existenci, zabývá se vztahem mezi duší a tělem

„Principy filosofie“ jeho myšlenky
svítící otazníky

FILOSOFIE „Myslím tedy jsem“

·         subjektu → myslící individuum, rozum

·         specifická metoda → jistota je jen v poznání

·         rozum = jediná jistý zdroj v poznání

·         idea boha jako nekonečnou, vševědoucí a všemocnou bytost

·         Správný obraz světa: idea boha substance, která je

  • → nekonečná
  • → nezávislá
  • → všemohoucí
  • → vševidoucí
  • → nestvořená

·         Dualismus → 2 substance stvořené duchem (myšlení) a svět těles (rozprostřená hmota)

·         Idea boha je vrozená

·         Člověk chybuje, když se rozhoduje

·         Duševno a tělesno u člověka a zvířat nemá žádný pevný vztah, souvislost zajišťují krevní tekutiny, při čemž zvířata jsou jenom těla

Benedikt Spinoza

·         Poházel z židovské rodiny, byl nadaný a studoval křesťanskou filosofii

·         Byl exkomunikován → obviněn z kacířství (snažil se o propojení židovských názorů s ostatníma)

·         Díla


o   „Teologie – politický traktát“ – O náboženství


o   „Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii“

rozdělení mozku
FILOSOFIE

·         Východiskem je substance

·         Substance je jedno nekonečno. Sjednocuje v sobě veškerá bytí, věcná, nekoneční, existuje sama za sebe a nic není mimo ni

·         SUBSTANCE = BŮH = PŘÍRODA

·         Modus → podmíněn něčím jiným, svět konečných jevů, stvořeno přírodou

·         Každá konečná věc je podmíněná jinou věcí

·         Substance 2 vlastností: myšlení a rozlehlost

·         Člověk je bytost rozumová, nelze důvěřovat smyslů

·         Determinismus → Bůh je totéž, co příroda

 

John Locke (1632–1704)

·         Studium přírodních věd

·         Díla → „Esej o lidské rozumu“

  • → „Listy o toleranci“

FILOSOFIE

·         Východisko → pochybnost jako u Descarta

  • → stačí náš mozek na vyvození světa s matematickou přesností pomocí dedukce

·         1. kritický filosof

·         Nejprve třeba podrobit kritice lidské vědomí a jeho obsah (dojmy a ideje)

·         Vrozené ideje neexistují → veškerý obsah vědomí pochází z vnějšího nebo vnitřních zkušeností

·         Před zkušeností není ve vědomí nic → tabula rada → nic není v rozumu co dříve nebylo ve smyslech

·         Všechny ideje poházejí ze zkušeností


o   vnější zkušenost → sensace primární a sekundární kvality


o   vnitřní zkušenost → reflexe

·         Jednoduché ideje = nejjednodušší elementy lidského myšlení

·         Složené ideje = Vytváří je rozum = mosty substance vztahy